การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1)

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 334 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพง.1) จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1) ให้ผู้เรียนตามแบบพิมพ์ใหม่
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เอามาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ตามกฎหมาย ปปช. หน่วยงานต้องเผยแพร่ราคากลาง ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานตัวเองและเว็บกรมบัญชีกลาง

ดูหนังสือสั่งการ

ดูคู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งมาตรการที่หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๕ เป็นต้นไป  ซึ่งประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อการวิจัยหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาท ขึ้นไป เว้นแต่ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖ ให้บังคับกับสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขยายเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)ในท้องที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๐๙.๒/ว ๕๓๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรของผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ในท้องที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมการปกครองประกาศแจ้งการขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรของผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ  จากภายในกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ สำหรับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ดังกล่าวด้วย

                                                                                        ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/